Regulamin

1. Newsletter jest bezpłatną usługą świadczoną drogą elektroniczną przez serwis Ginreview.plF(zwaną dalej Usługodawcą). Zasady świadczenia usługi Newsletter określa niniejszy regulamin.

2. Newsletter przesyłany jest w formie listu elektronicznego zawierającego w szczególności informacje dotyczące branży alkoholowej, opisy i recenzje produktów alkoholowych oraz inne informacje handlowe.

3. Warunkiem skorzystania z usługi Newsletter jest posiadanie urządzenia z dostępem do Internetu oraz czynnej i prawidłowo skonfigurowanej elektronicznej skrzynki pocztowej.

4. Użytkownikiem (zwanym dalej Użytkownikiem) usługi Newsletter jest osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i zawarła z Usługodawcą umowę o świadczenie usługi Newsletter.

5. Newsletter i zawarte w nim treści skierowane są wyłącznie do zamkniętego kręgu odbiorców – Użytkowników usługi, nie mają charakteru publicznego, a więc nie stanowią reklamy w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 1356 z późn. zm.).

6. Zawarcie umowy o świadczenie usługi Newsletter następuje poprzez rejestrację adresu e-mail Użytkownika za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej http://Ginreview.pl. W celu zakończenia procesu rejestracji konieczne jest zaakceptowanie przez użytkownika niniejszego regulaminu oraz złożenie oświadczenia o ukończeniu 18. roku życia.

7. Przed dokonaniem rejestracji Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Usługodawcę w celu świadczenia drogą elektroniczną usługi Newslettera zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 1997 r. Nr 133, poz. 883 z poz. zm.) Administratorem danych osobowych jest Usługodawca.

8. Zawarcie umowy o świadczenie usługi Newsletter jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

9. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z usługi Newsletter poprzez kliknięcie odpowiedniego linku znajdującego się w każdej wiadomości elektronicznej przesłanej w ramach usługi.

10. Wszelkie reklamacje w sprawach dotyczących świadczonej usługi podlegają zgłoszeniu pisemnie na adres poczty elektronicznej: contact@Ginreview.pl. Zgłoszone reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji przez Usługodawcę. Rozstrzygnięcie w przedmiocie reklamacji zostanie przesłane drogą elektroniczną na adres e-mail reklamującego podany przy zawarciu umowy.

11. Regulamin Newslettera dostępny jest na stronie internetowej Ginreview.pl.

12. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Informacja o zmianie regulaminu zostanie przekazana Użytkownikowi na podany w trakcie rejestracji adres e-mail.